KEDVES LÁTOGATÓ!

A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. által szervezett Fehértone Fesztivál (rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A fesztivál helyszíne: 6413 Kunfehértó, Tófürdő

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

A rendezvényre történő belépés kizárólag a megvásárolt jegy/bérlet szabta időkeretek között és feltételek mellett az 1., 2., és 3. pénztárnál kerülhet sor. Az elővételben megvásárolt jegyeket a Fehértone Fesztiválra való belépéskor a szervezők karszalagra cserélik a kijelölt helyeken. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a nem pótolható vagy cserélhető. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Kft. eljárást indít. A Kft. a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a rendezvény területére szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a rendezvény területére nem léphet be. A rendezvény területére személyenként maximum 0,5 liter ital hozható be a beléptető kapukon keresztül. Az esetleges szponzorációs kikötések miatt a rendezvény területére behozható termék korlátokat a fesztivál honlapján közzé tételre kerül.
A 10. (tizedik) életévüket be nem töltött gyermekek a rendezvényt ingyenesen látogathatják, de gyermekkarszalag viselése számukra kötelező. A gyermekkarszalagra a kísérőnek kötelessége ráírni a gyermek nevét és a kísérő telefonos elérhetőségét. A gyermekkarszalagokat belépés során lehet igényelni. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. Mozgássérültek – az igazoló okmányok birtokában és azok bemutatásával – a rendezvényt térítésmentesen látogathatják abban az esetben, ha érvényes jeggyel rendelkező kísérővel érkezik.
A rendezvény területére – a biztonsági szolgálat őrkutyái és a vakvezető kutyák kivételével – állatot behozni tilos. A rendezvény területére gépjárművel kizárólag a Szervező által kibocsátott behajtási engedély birtokában lehet behajtani.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Látogató a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a szervezők, valamint az engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Látogató tudomásul veszi, hogy a szervezők a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítik, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Kft.-vel szemben. A Látogató jogosult a rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azz hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközzel (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
A rendezvényen orvosi ügyelet és elsősegély- nyújtás biztosított.
A rendezvényen 24 órás biztonsági őrzés biztosított. A biztonsági szolgálatot a Szervező szerződéses partnere, valamint a rendőrség munkatársai látják el. A Látogatók kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani.
A rendezvény teljes területén, a tűzgyújtás szigorúan tilos.
Tekintettel arra, hogy a rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a rendezvényen a Kft. által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a rendezvény területén való közlekedését, a rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el.
A rendezvény területén a Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – az irodán teheti meg. A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Kft. előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Kft-vel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Kft. kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A kijelölt parkolókban a Kft. őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Kft. felelőssége kizárt. A Rendezvényt a Kft. rossz idő esetén is megtarthatja. A rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Kft.-t a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
A Kft. a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A Látogató, aki a rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Kft. rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Kft.-vel szemben. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Kft. munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak a Kft. munkatársainál és a Kft. irodájában adhatók le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni. A magatartási szabályok be nem tartása esetén a megbízott biztonsági szolgálat a rendezvény helyszínéről kivezetheti és a belépésre jogosító karszalagját érvénytelenítheti.